Υποβολή Περιλήψεων

Υποβολή Περιλήψεων

Οι περιλήψεις μπορούν να υποβληθούν με αποστολή email:

  1. Email: Η περίληψη της εργασίας θα πρέπει να αποσταλεί με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση secretariat@prctravel.gr μαζί με την περίληψη της εργασίας σε αρχείο word.doc 97-2003, το οποίο θα περιλαμβάνει τον τίτλο, τους συγγραφείς, τους φορείς προέλευσης αυτών και το κείμενο της περίληψης.

Γενικές Παρατηρήσεις

  1. Περιλήψεις, οι οποίες υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας της 2 Οκτωβρίου 2021, ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές.
  2. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή περίληψης εργασίας αποτελεί η καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής τουλάχιστον ενός συγγραφέα ανά εργασία (του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία). Σε περίπτωση που ένας συγγραφέας παρουσιάζει περισσότερες από μία εργασίες, θα πρέπει να υπάρχει καταβολή δικαιώματος συμμετοχής από άλλους συγγραφείς της ομάδας, έτσι ώστε να υπάρχει αντιστοιχία 1 εγγραφής ανά εργασία.
  3. Περιλήψεις εργασιών, οι οποίες αποστέλλονται με φαξ ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές.
  4. Μετά την παραλαβή της περίληψης της εργασίας σας, η γραμματεία του Συνεδρίου θα αποστείλει ηλεκτρονικά βεβαίωση παραλαβής στον υπεύθυνο για την αλληλογραφία συγγραφέα. Σε περίπτωση μη παραλαβής της σχετικής βεβαίωσης εντός τριών ημερών παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμματεία του Συνεδρίου PRC Congress & Travel στο τηλέφωνο 210 7711673.
  5. Η γνωστοποίηση αποδοχής των εργασιών θα ολοκληρωθεί στις 16 Οκτωβρίου 2021.